Ja si të shpëtoni prej syrit të keq! Nëse s’po ju ecin mirë gjërat në jetë…

Nëse mendoni se gjërat nuk po ju shkojnë mirë, sipas atyre që besojnë në besëty tni, ekzistojnë disa gjëra, për të cilat thuhet se ndihmojnë në këto raste.

Diagnostikimi i syrit të ke q

Vini re sim ptomat. Energjia nega tive të një personi zil iqar mund të shkaktojë sim ptoma fizike që nuk lidhen me një sëm undje, siç janë: inf eksionet e syve, pro bleme me stom akun, ose et he.

Gjithashtu, ka të ngjarë që personi i pre kur të ketë pro bleme personale, familjare ose profesionale pa ndonjë shk ak të dukshëm.

Ndiqni metodën e qymyrit

Kjo metodë praktikohet në Evropën Lindore. Thjesht lëshoni një copë qymyr druri në një tigan me ujë. Më pas syri do lar gohet.

Provoni metodën e dyllit

Një metodë tjetër është që të nxe het dylli i nxe htë Shikoni se si reagon dylli.

Metoda e kripës

Në shumë kultura e praktikojnë mtodën e kripës. Vendosni kripë në vatrën e sobës suaj dhe shikoni nëse kër cet më shumë se duhet kripa, tregon se ju kanë marrë në sysh dhe po larg ohet tani.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *