Shkencëtarët e thonë të fundit: Ky, trajtimi i vetëm për të mos u prekur

E gjithë puna e shkencëtarëve për momentin është fokusuar në gjetjen e një vak sine të mundshme për të mpo shtur coronav irusin.

Kjo, mund të arrihet dhe madje shumë shpejt. Hulumtuesit e Harvardit i kanë dhënë disa këshilla për t’u përb allur më lehtë me koro navir usin.

Kështu, shkencëtarët e universitetit të njohur amerikan këshillojnë që, ndonëse nuk keni nevojë të qëndroni vazhdimisht në shtrat, duhet të siguroheni që të keni kohë të konsid erueshme për pushim.

Përpos pushimit, duhet të përku jdeseni që trupin ta mbani vazhdimisht të hidra tuar.

Këtë mund ta bëni përmes konsumimit të ujit, çajit dhe lëngjeve të ndryshme.

Keshilla per t’i ndjekur ne keto raste.

Sipas shkencëtarëve, mund të përdorni edhe ila çe të caktuara për t’i lehtë suar dhim bjet. Këtu përfshihen il açet acetam inofen, ib uprofen dhe nap roksen. Para përdorimit, duhet t’i lexoni me kuj des udhëzimet.

Sa i përket ila çit acetam inofen, sasia e përgjithshme ditore e të gjitha produkteve që e përmbajnë këtë substa ncë nuk duhet të jetë më e madhe se 3 mijë miligramë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *