Friday, September 29, 2023
HomeGenelDáshùria, pùna dhe Lèku Lètèr, kët Mùnd të jenë Shènját me Fát...

Dáshùria, pùna dhe Lèku Lètèr, kët Mùnd të jenë Shènját me Fát pèr Muajin Vèròr

Njerezit qe jane Dash, Të líndùrít e kësáj shènjè rèkòmándòhèn të shmángín áltrùízmín e tèpërt, pásí kjò nùk dò të prítèt èdhè áq mírë ngá të tjèrët. Rèkòmándòhèt të fòkùsòhèní tèk fámíljá dhè tèk e árdhmjá jùáj. Ka gjásá të tákòní një pèrsòn mè ínflùèncë, í cílí mùnd t’jù ndíhmòjë në të árdhmèn è áfërt.

Ju te Dèmit, Një prèj pròjèktèvè tùájá áfátgjátá dò të rèzùltòjë í sùksèsshëm. Táshmë ká árdhùr kòhá t’í kùshtòní më shùmë rëndësí vètès sùáj. Nësè kèní ndërmènd të bëní blèrjè gjátë dítës së nèsërmè, sígùròhùní sè ájò që dëshíròní është ájò që pò blèní. Sá í përkèt jètës pèrsònálè, më mírë një è vërtètë è hídhùr sèsá një gënjèshtër è èmbël.

Sa per Binjaket, Ká gjásá që nèsër të jèní mjáft të ngárkùár mè pùnët è shtëpísë, pòr èdhè mè fámíljárët që kërkòjnë ndíhmën tùáj. Kùr të mbáròní së krýèrí këtò dètýrá, kálòjèní pásdítèn áshtù síkùrsè jù dëshíròní. Nësè mèndòní sè dò të íshtè mírë të bënít një shëtítjè ápò të kálòní dísá òrë mè míqtë tùá.

- Advertisement -

Gáfòrrjá, Kjò è enjte mùnd të jètë shùmë è qètë. Nësè dëshíròní të ndíhèní èdhè më mírë, nísní të bëní plánè për pùshímèt. Ndòshtá ká árdhùr mòmèntí të rèálízòní ùdhëtímín è ëndrrávè tùájá mè pártnèrín òsè mè fámíljèn. Ká gjásá që míqtë t’jù jápín dísá këshíllá mjáft të mírá për këtë çështjè.

Lùání, Dùhèt të mbání një sèkrèt nèsër dhè mòs ù tùndòní tá zbùlòní për ásnjë ársýè, pásí rrèzíkòní të príshní një sùprízë. Nùk është dítá è dùhùr për të èkspèrímèntùár mè stílín è vèshjès. Përpíqùní të gjèní kòhën è dùhùr për tù rèláksùár, pásí është shùmë è rëndësíshmè dùkè qènë sè kèní një jávë të lòdhshmè përpárá.

Edhe ju te Vírgjërèshès, Dò të rèflèktòní ndáj dísá mòmèntèvè të síklètshmè që kèní kálùár dísá kòhë më párë. Mègjíthátë, përpíqùní t’í kálòní këtò mòmèntè dhè të ècní përpárá.

- Advertisement -

Flísní mè një mík të ngùshtë, nësè kjò jù bën të ndíhèní më mírë. Pòr dò të íshtè mírë të gjènít èdhè pák kòhë për t’ù árgëtùár, për tù ndjèrë më të çlírùár. Èkzístòjnë shánsèt për një tákím ròmántík pásdítè.

Pèshorja, Nësè kèní kálùár një pèríùdhë të vështírë, híqní dòrë ngá gjërát që jù mërzísín dhè fòkùsòhùní tèk ájò që jù bën të ndíhèní mírë. Bísèdòní mè pártnèrín për çdò pròblèm dhè thùájíní gjërát hápùr. Këtë pásdítè bëní díçká që jù pëlqèn, mùnd të shíhní një fílm òsè të shíjòní nátýrën.

Ákrèpí, Dò tá kèní të vështírë t’í përmbáhèní plánèvè tùájá nèsër, pásí mùnd të tùndòhèní ngá një èvènt í cílí jù prèmtòn shùmë árgëtím. Trègòhùní të kùjdèsshëm pòr ndjèhùní të lírë për tù përfshírë nëpër ávèntùrá ápò spòrtè të ndrýshmè. Bèqárët è kësáj shènjè mùnd të flírtòjnë mè díkë që prèj dítësh ká tërhèqùr vëmèndjèn tùáj.

Shígjètárí, Nùk është dítá è dùhùr për të kërkùár sqárímè për një kònflíkt mè një të áfërmín tùáj. Dùhèt më shùmë kòhë për të árrítùr tèk áí mòmènt. Shpërfíllní çdò prèsíòn që mùnd të ndjèní ngá tháshèthèmèt rrèth jùsh. Fòkùsòhùní tèk ndjènját tùájá dhè mòs ndrýshòní ásgjë nësè ndíhèní të lùmtùr në átë mënýrë.

Brícjápí, Nësè jù ndòdh një kèqkùptím mè pártnèrín/pártnèrèn tùáj mòs ù përpíqní tá zgjídhní mènjëhèrë pásí sítùátá mùnd të përkèqësòhèt. Dò të íshtè më mírë nësè lèjòní të kálòjë pák kòhë dèrísá gjërát të qètësòhèn. Nësè vèpròní kështù, ká gjásá që èdhè të qèshní ngá kèqkùptímí që kèní pásùr.

Ùjòrí, Është dítá è dùhùr për të bërë një lëvízjè drèjt një pèrsòní që í kèní pásùr sýtë prèj dísá kòhësh. Është è rëndësíshmè të trègòní dùrím, kùjdès dhè tákt për të árrítùr rèzùltátín që jù dëshíròní. Pásdítè èkzístòn mùndësíá të mèrrní një dhùrátë mjáft të këndshmè ngá díkùsh që è vlèrësòní shùmë.

Pèshqít, Trègòhùní të gùxímshëm dhè tèntòní të pròvòní dísá gjërá të rèjá nèsër. Mùnd të pròvòní një ùshqím të rí òsè një stíl të rí vèshjèjè. Rèkòmándòhèt të kálòní më shùmë kòhë mè fámíljárët tùáj dhè mèrrní për bázë këshíllát è týrè.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments