Thursday, June 1, 2023
HomeGenelDo tè kèni 1 takím që do ju sjèll ofèrtè pasùròre bíznèsi!...

Do tè kèni 1 takím që do ju sjèll ofèrtè pasùròre bíznèsi! Kùjdes në këto dáta

Për të fòlùr për páráshíkímín è ýjèvè, kete rrádhe na jèp mèsazhin e saj astròlògia angleze. Ájò bërí páráshíkímín è Hòròskòpít për mùájín gùsht dùkè thèksùár èdhè sí dò të jènë këtò dítë të nxèhtá vèrè për të gjíthá shènját, ngá dáshùríá tè èkònòmíá.

Ajo na nísur me Dashín, Pjèsá è pùnës ká për të qènë shùmë è mírë tè Dáshí. Nësè për shèmbùll, jánë të pápùnë òsè èdhè të pùnësùár, òfèrtá shùmë të mírá në áspèktín è pùnës òsè ngrítjè në dètýrë dò të kènë ngá dátá 11 gùsht è tùtjè.

Ngá dátá 20 gùsht prítèt të kènë tákímè ròmántíkè, átá që jánë bèqárë. Ndërsá átá që jánë në një lídhjè pátjètër kánë për të pásùr një ùdhëtím ròmántík.

Kurse Dèmí, ká për të pásùr më shùmë qètësí. Kánë për të qènë më të përkùshtùár më shùmë përsá í përkèt kárríèrës. Dèmët kánë pùnùár për gjátë gjíthë këtýrè mùájvè për vèrën. Kështù që gùshtí mùnd të jètë pák sfídë për tá, pòr në shtátòr mùnd të fíllòjnë një jètë më të rè.

Bínjákët è kánë pák pròblèm gùshtín, në pjèsën è fùndít të gùshtít fáktíkísht sèpsè kùr hýnë Mërkùrí në rròtùllím, për Bínjákët pjèsá è të zhvíllùárít ká për të qènë shùmë è zhvíllùár. Njíhèn èdhè sí një ndër shènját è Hòròskòpít që të zhvíllùárít è kánë më të zhvíllùár, áq shùmë è kánë sá nùk dínë të përcáktòjnë sèndèt è vètá.

È mírá që është tè Bínjákù është që pjèsá è dáshùrísë dhè fámíljárè ká për të qènë shùmë è ndrítùr. Kështù që në mùájín gùsht, Bínjákët ndòshtá nùk kánë për të pásùr më shùmë sùksès në kárríèrë, pòr è rëndësíshmè është që kánë mè ù ndjè shùmë të përmbùshùr ngá áná shpírtëròrè.

Gáfòrrèt jánë dùkè ècùr mè një ènèrgjí shùmë të mírë dhè prítèt që kjò ènèrgjí të vázhdòjë dèrí në mùájín dhjètòr. Ç’ká është è mírá tè Gáfòrrèt është që pjèsá è kárríèrës ká qènë shùmë è mírë, pòr èdhè shùmë è lármíshmè. Pjèsá è kárríèrës ká mè vázhdù tè Gáfòrrèt, vèç dùhèt mè pás pák kùjdès për dèbátèt në dáshùrí.

Lùání ká mùájín è vètë, është një ngá shènját më mè fát për mùájín gùsht. È mírá è Lùánít është sè è dí sè ç’ká dò, èdhè për shkák sè ká Vènùsín në rròtùllím, áná è dáshùrísë ká për të qènè shùmë è zhvíllùár. Pò áshtù pjèsá è Jùpítèrít ká për të ndíkùár tèpër shùmë. Ç’ká është è mírá, që Lùánët dùhèt të shprèhín dëshírá më 11 gùsht kùr është èdhè hëná è plòtë.

Vírgjërèshá ká për të pásùr pák pròblèmè në mùájín gùsht. Nùk është sè ká mè pás shùmë fát, për shkák të pjèsës më mèlánkòlíkè dhè ká për të ndíkùár hýrjá è Mërkùrít në mùájín gùsht. Pòr è mírá është sè mùájín shtátòr dò tá kènë shùmë të zhvíllùár.

Pèshòrèt kánë për të márrë shùmë dhùrátá këtë mùáj. Kánë ènèrgjínë è Vènùsít përrèth, kështù që pjèsá è ánës ròmántíkè nùk ká për të mùngùár tè Pèshòrjá.

Ngá dátá 20 gùsht, çdò Pèshòrè ká mè pás një ndrýshím në áspèktín è pùnës. Ký është në áspèktín pòzítív. Kështù që në pjèsën è kárríèrës nësè dùán mè árrít díçká, është mírë mè rrèzíkù pás dátës 20 gùsht.

Ákrèpí ká për të pásùr ènèrgjínë më të mírë që mùnd tá kètë gjátë gjíthë vítít dhè Ákrèpí në gùsht. È mírá është që zhvíllímí í ánës èmòcíònálè do jete í lártë, pòr në të njëjtën kòhë, áná è dáshùrísë, áná è pùnës, áná fámíljárè kánë për të qènë të ngrítùrá. Kështù që mùnd të thèmí që Ákrèpí do jete në gjíthá áspèktèt è jètës në báláncë.

Sùgjèròhèt që Shígjètárí të mèdítòjë në mùájín gùsht për shkák sè ènèrgjíá është shùmë è lártë dhè ngánjëhèrë nátýrá më ámbícíòzè që kánë dhè nátýrá, që jánë më të rèvòltùár mùnd të kètë ndíkím dhè mòs tá dínë sè çfárë dùán. Hýrjá è Vènùsít ká mè ndíkù në áspèktín è dáshùrísë. Kështù që vèndímèt dùhèt mè í márr pás dátës 11 gùsht.

Tè Brícjápí është è çùdítshmè sè kánë pásùr shùmë árrítjè në áspèktín è kárríèrës, ndërsá gùshtí mùnd të jètë më è lèhtë në dáshùrí. Kështù që áí stábílítètí që kánë kríjùár në pùnë, në fámíljè, është mírë mè ù mbájt èdhè mè vázhdù mè pùnù në áspèktín è dáshùrísë.

Ùjòrí është një ngá shènját që jánë më dètájístè, dùkè përfshírë èdhè Vírgjërèshën. Pòr átá kánë një lògjíkë, è dínë sè çfárë dùán. Ndíkím í lártë ká për të qènë Vènùsí tè átá. Áná ròmántíkè nùk ká për të mùngùár, dò të bëjnë një ùdhëtím. Në áspèktín è kárríèrës, kánë për të nënshkrùár një dòcùmènt ngá dátá 25 dèrí në 31 gùsht.

Peshqit, jánë nátýrát më krèátívè. Kështù që pjèsën è ártít kánë për tá pásùr shùmë të zhvíllùár. Ká për të ndíkùár më shùmë Jùpítèrí dhè dò të kènë shùmë fát. Pjèsá è dáshùrísë ká për të qènë è lártë.

Pòr në bázë të rròtùllímít të plánètèvè, Pèshqít kánë për tù vèndòsùr në ánën è kárríèrës dhè krèátívítètít. Sè átá ndíkòn shùmë tè mòtí, nësè ká shí jánë më mèlánkòlík. Në mùájín shtátòr dò të jènë më të sùksèsshëm në dáshùrí.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments