Wednesday, June 7, 2023
HomeGenelMòs flíni ende! Shígjètari i pari, Pèshòrja e fùndít shènjat që u...

Mòs flíni ende! Shígjètari i pari, Pèshòrja e fùndít shènjat që u rrjèdh lèku këtë muaj

Táshme ký mùáj Gùsht ká árdhùr mè tw mírát è tíj dhè ájò qè è bèn ákòmá mè tè kèndshsèm kètè mùáj èshtè fáktí sè jèmí nè stínèn è vèrès dhè è díní sè nè kètè vèrè dísá shènjá mùnd tè fítòjnè shùmè pásùrí.

Pèsë ýjè për Dáshín, Mùnd të kètë dísá sítùátá hùmòrí të kèq në lídhjèn tùáj, mádjè èdhè çíftèt më të áfërtá dò të dùhèt të përbállèn me kòhë të vështírá. Nùk dùhèt të kemí shùmë prítshmërí ngá këtò dítë. Në pùnë përfítòní ngá çdò mùndësí (do të kètë dísá të tíllá).

Kátër ýjè për Dèmín, Mòs è hùmbní dëshírën për të fíllùár ngá è párá. Lídhjá nùk ká márrë fùnd dòmòsdòshmërísht. Nësè vërtèt bèsòní në të, bëní një sákrífícë të vògël.

Ngá áná tjètër për átá që dùán të bíèn në dáshùrí, kjò mùnd të jètë kòhá è përshtátshmè. Fíllímí í gùshtít sjèll njòhjè të rèjá, (mòs í hùmbísní). Sá í përkèt pùnës, dò t’jù dùhèt kòhë për të ndrèqùr dísá gjërá, vèçánërísht në sfèrën èkònòmíkè.

Kátër ýjè për Bínjákët, Lájmè të mírá në lídhjè mè dáshùrínë. Kjò është jává è dùhùr për të përbállùár ndònjë pròblèm ápò për të nísùr ndònjë rápòrt nga e párá. Në pùnë dò të kètë dísá ndrýshímè, mùnd të ndíhèní më kònfùzë, pòr mòs ù shqètësòní.

Kátër ýjè për shènjën è Gáfòrrès, Dò të kètë mùndësí të rèjá përsá í përkèt dáshùrísë. Ndòshtá, kjò jávë dò të jètë vërtèt vèndímtárè. Nësè kèní dëshírë të dèkláròhèní, tání është kòhá è dùhùr për ta bërë atë. Në pùnë mòs u shqètësòní, dò të kètë shùmë gjërá që mùnd t’í përmírësòní gjíthmònë mè kálímín è kòhës.

Pèsë ýjè për Lùánín, Jèní mè fát në dáshùrí. Dhè dùhèt të përfítòní prèj sáj. Thjèsht mòs è jèpní vètèn, nësè dòní që díkùsh të trègòjë íntèrès për jù! Nùk dò të kèní ásgjë për të hùmbùr dhè gùshtín mùnd tá nísní mè një ‘bágázh’. Në pùnë, vázhdòní të vèndòsní vètèn në qèndër, në plán të párë.

Kátër ýjè për shènjën è Vírgjërèshës, Mòs ù nxítòní. Këtò jánë dítë kùr jù dùhèt të mèrrní kòhën tùáj dhè të kùptòní vërtèt sè çfárë dhè kë dëshíròní në kráh. Lájmèt dò të víjnë në shtátòr, ndáj pùshòní dhè përpíqùní të shíjòní këtò dítë të pápárá. Në pùnë, vázhdòní të shtýní përpárá ídètë tùájá, përpíqùní të jèní gjíthnjë è më kònkrèt në díçká.

Trè ýjè për shènjën è Pèshòrès, Këtò jánë dítë dísí të vështírá, dò të kètë dísá vështírësí që dò jù sjèllín pák strès dhè mèlánkòlí. Pòr mòs kíní fríkë sèpsè jánë ndjènjá kálímtárè. Në pùnë, ngá áná tjètër, pávárësísht sè gjërát kánë ndrýshùár, jèní gátí për të hýrë në një fázë më pòzítívè.

Trè ýjè për shènjën è Ákrèpít, Sígùrísht që ká gjërá për të zgjídhùr, pòr nùk dùhèt të líní kòkën pás týrè. Dò të kèní sítùátá të rèjá për të rrègùllùár, mjáftòn t’í përbállòní átò. Në dáshùrí, prá, mùnd të njíhní një pèrsòn që dò t’jù bëjë vërtèt “zbòr”.

Pèsë ýjè për shènjën è Shígjètárít, Jùpítèrí është në ánën e çíftèvè. Nësè gjërát nùk jánë èndè të qártá, në këtò jávë dò të jènë të kùllùárá sí krístálí. Nùk është gjë è kèqè të dëshíròní pák qètësí, të përqèndròhèní në të dhè të líní gjíthçká mënjánë. Për pùnën dò t’jù dùhèt stílòláps dhè lètër.

Trè ýjè për të líndùrít në shènjën è Brícjápít, Lárgòhùní ngá njèrëzít që jù vënë vètëm në ánkth dhè strès. Mòs ù ndjèní fájtòr për këtë, jù kèní nèvòjë për rèláks. Nësè jù pëlqèn të jèní vètëm, këtò dítë jánë të dùhùrát. Në pùnë ká shùmë për të bërë, pòr kjò nùk dò të thòtë sè jánë lájmè të këqíjá, përkùndrází.

Kátër ýjè për Ùjòrín, Mùndòhùní t’í jètòní mòmèntèt áshtù síç è shíhní të ársýèshmè. Nùk ká ásgjë që mùnd òsè dùhèt t’jù shqètësòjë, kështù që shùmë gjërá dò të zgjídhèn dhè shùmë të tjèrá dò të ndrýshòjnë. Përqèndròhùní vètëm në átë që mèndòjnë të tjèrët. Lájm í mírë për pùnën. Pròjèktèt tùájá dò të fíllòjnë të rèálízòhèn.

Kátër ýjè për të líndùrít në shènjën è Pèshqvè, Jèní pèrsòná që jù shòhín sí të rëndësíshëm. Pòr këtò dítë ndíhèní të mënjánùár dhè kjò gjë pò jù lëndòn. Mòs ù mbýtní ngá këtò mèndímè, èdhè jù è díní që kjò nùk është è vërtètá. Èdhè në pùnë, í mèrrní vètë sítùátát nën kòntròll.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments