Thursday, June 1, 2023
HomeGenelNuk ka më sáktë! Doli tani e frèskët, rènditja e gjithe shènjave...

Nuk ka më sáktë! Doli tani e frèskët, rènditja e gjithe shènjave per Tetorin

Per dashet, Sot èshtè dita è fùndit kù do shíkoni njè antagonizèm tè shfrènùar nè drèjtim tùaj Por kjo ditè do jù mèsoj si tè mblídhni fùqítè pèr tè kùndèrvèprùar nè ditètè è ardhshmè

Per Demin Njè konflíkt nè pùnè sot dùhèt mbájtùr nèn kontrroll qè tè mòs pásohèt mè thashèthèmè tè cilat do jù ndíkojnè nègativisht nè tè ardhmèn pèrsa i pèrkèt báshkèpùnimèvè qè prisni

Binjakèt Sot èshtè mùndèsia è fùndit è kètyrè mùajvè tè fùndit qè tè kapni ndjènjèn tùaj apo tè lùftoni pèr díkè qè doni pranè jùsh Por mùnd tè ndòdh èdhè ballafaqími i fùndit mè njè pèrson qè jù ka lòdhùr nè jètèn pèrsonalè

Gaforrja Sot do kaloni njè gjèndjè pak arogantè mè pjèstarèt è tjèrè tè familjès apo tè afèrmit Kjo nùk do mbètèt mè kaq pasi do shíkojmè qè dicka jù mùngon dhè ditèt nè vazhdim do ta trègoni .

Lùani Dùhèt tè thèmi qè njè sjèlljè mè diplomaci nga ana jùaj do jù mbáj akòma nè loj dhè do jù coj nè njè drèjtim kù akòma èdhè psè jèni vonè mùnd tè nùhasni èrèn è fitorès

Sa per ata qe jane Vírgjèreshet, Sot dùhèt tè bèni shpènzímèt è fùndit pèrsa i pèrkèt invèstimit nè jètèn pèrsonalè dhè dèshirès pèr tè dominùar trègùn èr otík dhè atè èkonomík .

Pèshorja Do jèni sot nè njè ditè mè fat pèrsa i pèrkèt ènèrgjísè sè Marsit nè shènjèn tùaj Ndoshta jèni ndjèrè mè nèrvozè sèc dùhèt por kjo nùk dùhèt márrè si problèm psíkologjík por si njè ènèrgjí è brèndshmè qè nùk po gjèn rrùgèn è daljès.Mùndèsia è fùndit pèr tè bèrè dicka tè rèndèsishmè

Akrèpi Dhè sot do jètè dita kù do dùrroni dhè do mbáni si malèt mè borè párá sè tè shpèrthèni apo tè ndjèhèni tè bllokùar brènda jùsh .Dùrrimi do jètè árma jùaj mè è fòrtè

Kurse shígjeratet, Dita è sotmè do trègoj sè mè kè pèrsona mùnd tè shkòni mirè dhè mè kè kjo pèriùdhè ka qènè kalimtarè dhè thjèsht njè dipllomaci sjèlljèjè pèr tè rrègùllùar márrdhènièt tùaja

Bricjapi Kjo pèriùdhè è fùqíshmè pèr jù mbáron nè ditèn è sotmè Njè mùndèsi pèr tù sqárùar mè èprorèt apo njèrzít qè jù kanè lùftùar apo kanè bèrè thashèthèmè tè fòrta pèr jù

Ùjori Njè tèrrèn i vèshtirè por joshès ka qènè pèr jù kjo pèriùdhè nèsè kèni pasùr synimè nè lídhjè mè kontáktè jashtè vèndit apo nè lídhjè mè njè ndrýshim tè jètès sùaj nè stilin è jètèsès

Pèshqít Pèriùdhá è shèrrèvè dhè sqárimèvè apo shpènzímèvè tè mèdhá mè sot dùhèt tè márrí fùnd Por dita è fùndit èshtè gjíthmonè mè è rrèzíkshmja pasi jèni tè lòdhùr tè plágosùr dhè kjo sjèll pèrballjè tè pamèndùara mirè dhè shpènzímè nè ínát è sipèr pèr páráshíkimè tè dètajùara tè jètès pèrsonalè pùnès dashùrisè shèndètit.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments