Thursday, June 1, 2023
HomeGenelKjo ju le pa gjume! Punë jáshtë vendit, bònuse párash dhe dashuri...

Kjo ju le pa gjume! Punë jáshtë vendit, bònuse párash dhe dashuri të reja pas 10 ditesh

Durimi juaj DASHE, do të vihèt në provë në márrëd hënien tuaj me një të afërm ose mík. Do të keni tendencën të pr ishni márrëd hëniet, të ínjòroni personin në fjalë, ose të jeni shumë të as hpër dhe madje të vr azhdë. Jeta e dashùrisë së miqve ose të afërmve do të jetë objekt i bisedave, diskutimeve, ngjárjeve të ndrýshme. Kjo javë do të jetë interesante dhe e suksesshme për pùnën ose biznesín tuaj, veçánërisht nëse pùnoni me klientë jashtë vendit ku jètoni. Për shumë prèj jush, një kontákt i ri profesional

do të hapë një sháns për një pùnë ose biznes më premtues. Kjo do të jetë një javë e mbárë për zhvillimin e kontákteve të reja profesionale, dùke kèrkuar klientë të rinj ose tregje të reja. Gjatë kësáj jave mùnd të mèrrni lájme të pakëndshme në lídhje me një ngjárje në jetën e një personi që njihni, të tilla si: një aks ident, nd.arje, di vorc, hu.mbje pùne, një pr.oblem se.rioz shën.detësor.

Burrat për disa arsye do të jenë të paqëndrueshëm emocionalisht, dùke te ntuar të fa jësojnë veten për dësh timet ose zhg ënjimet. Gratë do të kalojnë më shumë kohë në márrëd hëniet familjare dhe farefisnore për shkák të angazhimeve dhe përgjegjësive se rioze. Do të keni një rast për përvoja të këndshme në lídhje me një tákim ose mbledhje.

Do të përjètoni sh qetësime të ndrýshme DEMA, ose do të dùhèt të kùjdèseni për pr oblemin tuaj shèndètësor. Kjo do të jetë një javë e ngarkuar për ju, me shumë angazhime dhe ngjárje të paprítura. Secili prèj tyre do të kèrkojë reagime dhe veprime të shpèjta nga ana juaj. Emocionalisht, do të keni një dëshirë dhe raste për gëzím, për të márrë dashùri dhe vëmendje nga të afërmit ose miqtë.

Nëse fílloni një dashùri të re këtë javë, gjèni kohë të njiheni me këtë person. Mos nx.itoni për të formuar një mendim páráprak vetëm për shkák të páráqítjes. Këtë javë do të ketë ndrýshime në planet tuaja për tákime dhe mbledhje me të afërmit ose miqtë. Ka të ngjárë të tákoni njerëz që nuk i keni parë prèj kohësh. Në përgjíthësi, kjo do të jetë një javë e ngarkuar, me shumë det yra dhe an gazhime për të përfùnduar.

Djemtë dhe vajzat e Demit do të prirèn të kèrkojnë ndíhmë ose këshilla nga njerëz të tjerë. Biseda me një burrë nga rrethi juaj i të afërmve do t’ju ndíhmojë të planifíkoni më mirë disa gjëra për të ardhmen tuaj të afërt. Burrat do të kalojnë më shumë kohë dùke u tákuar dhe biseduar me miqtë, por mòs hárroni dhe mòs i sht yni përgjegjësitë tuaja të shtëpisë dhe familjes. Gratë do të përjetojnë ngjárje të rèndësishme, tákime ose biseda me njerëz të lindur nën shenjën e Luanit, Dashít ose Shigjetarit.

Do të keni arsye ju BINJAKE, të gëzoheni me një të dashur. Kjo mùnd të ketë lídhje me një festë pers onale, lindjen e një fòshnje ose një ngjárje tjetër të rèndësishme. Këtë javë do të jeni shumë më të vèndòsur në veprimet tuaja në lídhje me përfùndimin e një angazhimi se rioz ose márrëd hënieje komplekse. Zhvillimi i një situate ka të ngjárë t’i bëjë veprimet tuaja më të lehta.

Ndërsa kaloni këtë përvojë, do të ndjeni një valë energjíe dhe dëshirë për të ecur përpárá dhe për të lu.ftuar për ëndrrat tuaja. Në ákt, kalimi i një situate të vèshtírë emocionale mùnd të jetë fíllimi i diçkaje të re dhe të mirë në jetën tuaj. Jeta juaj e dashùrisë këtë javë do të jetë interesante nëse jeni beqárë dhe të gatshëm për t’u njohur dhe tákuar me njerëz të rinj. Pavárësisht nga tendenca e favorshme për përvoja romantíke, sukseset këtë javë do të lídhen krýesisht me pùnën dhe shtëpinë tuaj.

Vajzat dhe djemtë do të jenë në gjèndje të provojnë njohuritë dhe aftësitë e tyre në shkòllë (universitet) ose në pùnë. Kontáktet me përfaqësuesit e një institucioni shtètëror në lídhje me një dokument të rèndësishëm ose angazhim tjetër të rèndësishëm janë të mùndshme. Gratë do të kenë një javë të favorshme për të udhëtuar, pa márrë párásysh sa do të zgjasë. Burrat do të imprèsionohen nga kontáktet e tyre të reja, por shpèjt do të zhg ënjehen nga disa prèj tyre. Varet nga ajo që ju po kèrkoni, çfarë prisni dhe çfarë do të mèrrni.

M.und të kuptoni GAFORE, pamùndësínë e realizímit të planeve tuaja, të cilat deri më tani i konsideronit të árrítshme. Kjo mùnd të jetë për shkák të áktit se jeni mbështètur në ndíhmën e njerëzve të tjerë. Ju mùnd të zhgènjeheni nga premtimet e pambájtura, të manipùloheni me ínfòrmacione të rreme dhe t’i nënshtroheni veprimeve me qèllim të kèq kùndèr pùnës ose biznesit tuaj.

Është mirë të dini se java nuk párálájmëron hùmbje, por do të kaloni nëpër sprova që kanë një qèllim specifík për secilin prèj jush. Gjatë kësáj jave do të jeni në gjèndje të árríni një zhvillim të favorshëm të një procesi gjyqësor. Një nga zhgènjimet tuaja këtë javë mùnd të ketë të bëjë me një person që gjíthmonë kèrkon ndonjë përfitim nga njohja e tij me ju.

Këtë javë, bèhuni gati të mèsoni gjëra të reja dhe të dobishme nga njerëzít që jetojnë në qytete ose vende të tjera. Ndryshimet në jetën tuaj të dashùrisë do të kenë një efekt të dobishëm në márrëd hënien tuaj. Të rinjtë dhe të rejat do të jenë të padurueshëm, të nxituar, agresivë në veprimet e tyre në árrítjen e qèllimeve dhe dëshirave. Ka të ngjárë të mèrrni vendime të nxituara që do të sjellin pásoja të pakëndshme. Gratë do të kenë tel ashe që do të lindin gjatë këtyre shtatë ditëve. Burrat do të përqendrohen në pajisjet e prishura të shtëpisë.

Do të keni mùndësínë ju te shenjes LUAN, të dilni nga një gjèndje dep resioni, tri shtimi ose pe simizmi që mùnd t’ju ketë pus htuar në fùnd të javës së káluar . Gjatë shtatë ditëve të ardhshme, shumë ngjárje do të luajnë një rol të rèndësishëm në gjèndjen tuaj shpirtërore dhe përcáktimin e drejtimit të ambicieve tuaja. Sigurisht, hòròskòpët nuk i ndrýshojnë fatet njerëzore me një shkòp magjík.

Vetëm njeriu mùnd ta pèrmírësojë ose përkèqësojë fatin e tij, përmes vendimeve të tij ose për shkák të mungesës së vendimeve. Kjo javë do të favorizojë zhvillimin e çështjeve të rèndësishme për ju dhe árrítjen e rezùltateve që do të jenë një bazè e mirë për zhvillimin tuaj në të ardhmen. Gjatë javës, ngjárjet në lídhje me amësínë, nënën tuaj ose një grua tjetër të afërt do të jenë të rèndësishme.

Roli i grave, energjía e tyre do të jetë thelbësore në márrjen e vendimeve të rèndësishme në shtëpi ose në pùnë. Gjatë javës do t’ju dùhèt t’i jepni një dorë ndíhme një burri ose t’i jepni këshilla të dobishme një burri rreth një situate të vèshtírë në jetën e tij. Jini të sínqertë nëse vërtet dëshíròni ta ndíhmoni.

Djemtë dhe vajzat do të dùhèt të shm angin kon táktet me përfaqësues të institucioneve të ndrýshme kur zgjídhin pr obleme. Burrat do të ngarkohen me pro bleme të padëshirùara shtëpiake ose pronësore, me dë mtime ose vës htirësi me pajisjet (kompjuterët) në pùnë. Gratë do të përjetojnë një fr íkë.

Do të keni mùndësínë edhe ju VIR.GJERESHE, t’i kushtoni vëmendje më se rioze prob lemeve dhe situatave komplekse në familje. Mbi të gjítha, ato do të shoqërohen me disa veprime të fs hehta. Në disa raste, këto situata komplekse do të lídhen me pabesínë, mungesën e int imitetit ose komuníkimin midis partnerëve. E mira është që sido që të jetë ky kon fuzíon në jetën tuaj familjare ose në shtëpinë tuaj, do të ketë një zgjídhje, por do të dùhèt të flitet hapur.

Gjatë kësáj jave, do të jetë e rèndësishme të mòs i nënshtroheni sugjerimeve ose ‘këshillave me qèllime të mira’ nga njerëzít që kanë një jetë personale mjaft të ko mplíkuar. Gjatë javës, pùnët tuaja financiare do të shka ktojnë te nsione dhe mòsmar rëveshje. Secili do të ketë nèvojat e tij personale, financiare, por dùhèt të pranohèt ákti që përparësi dùhèt të kenë pagesat dhe detyrimet që keni áktualisht.

M.undohuni të gjèni një kompromis për të përmbùshur nèvojat e secilit anëtar të familjes tuaj sa më shumë që të jetë e mùndur. Jeta e dashùrisë për ata prèj jush që nuk janë të martuar mùnd të jetë më e komplíkuar. Ndarja midis dy partnerëve do të jetë një barrë e madhe emocionale për ju. Gjatë javës, mòs u shqètësoni për lájmet e këqíja të njerëzve të tjerë se do márrín kthesë për mirë në një moment të dytë.

Djemtë dhe vajzat do të dùhèt ta márrín ser iozísht párálájmërimin për të shmángur rrez iqet dhe veprimet emocionale. Mos hyni në tel ashe, nga të cilat do të jetë e vësh tirë të dilni më vonë. Burrat do të mbledhin ínfòrmacione të rèndësishme për një temë që së shpèjti do të jetë një përparësi e rèndësishme në jetën e tyre. Gratë do të dùhèt të mèrrèn me dokumente të ndrýshme të rèndësishme për to personalisht ose për ndonjë nga anëtarët e tjerë të familjes.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments